Sunthorn Phu

สุนทร ภู่ กวีเอกของไทย

สุนทร ภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 เป็นกวีเอกของไทยที่ได้รับการยกย่องโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ